Wafer
65
Poker Lemon 4x45g

--------------------
Chocobrick Milk 3x45g

--------------------
Chocobrick Milk 24x45g

--------------------
Chocobrick Dark 3x45g

--------------------
Chocobrick Dark 24x45g

--------------------
Double Pack Lemon 2x125g

--------------------
Plaisir Milk 5x38g

--------------------
Plaisir Milk 25x38g

--------------------
Plaisir Milk 120g

--------------------
Plaisir Dark 5x38g

--------------------
Plaisir Dark 25x38g

--------------------
Plaisir Dark 120g

--------------------
Double Pack Hazelnut 2x125g

--------------------
Double Pack Vanilla 2x125g

--------------------
Wafers Vanilla 175g

--------------------
Wafers Lemon 175g

--------------------
Multipack Cocoa 4x50g

--------------------
Multipack Hazelnut 4x50g

--------------------
Double Pack Cocoa 2x125g

--------------------
Poker Cappuccino 150g

--------------------
Snek Cocoa 8x25g

--------------------
Snek Cocoa 24x25g

--------------------
Snek Milk and Cocoa 8x25g

--------------------
Snek Milk and Cocoa 24x25g

--------------------
Snek Hazelnut 8x25g

--------------------
Snek Hazelnut 24x25g

--------------------
Wafers Cocoa 175g

--------------------
Wafers Hazelnut 175g

--------------------
Poker Cappuccino 5x45g

--------------------
Poker Cappuccino 20x45g

--------------------
Poker Vanilla 20x45g

--------------------
Poker Vanilla 150g

--------------------
Poker Lemon 5x45g

--------------------
Poker Lemon 20x45g

--------------------
Poker Lemon 150g

--------------------
Poker Hazelnut 32x15g

--------------------
Poker Hazelnut 4x45g

--------------------
Poker Hazelnut 5x45g

--------------------
Poker Hazelnut 10x45g

--------------------
Poker Hazelnut 20x45g

--------------------
Poker Hazelnut 150g

--------------------
Poker Vanilla 4x45g

--------------------
Poker Vanilla 5x45g

--------------------
Poker Vanilla 10x45g

--------------------
Poker Cocoa 150g

--------------------
Poker Cocoa 32x15g

--------------------
Poker Cocoa 4x45g

--------------------
Poker Cocoa 5x45g

--------------------
Poker Cocoa 10x45g

--------------------
Poker Cocoa 20x45g

--------------------
Party Vanilla 125g

--------------------
Party Vanilla 250g

--------------------
Party Vanilla 400g

--------------------
Party Cappuccino 250g

--------------------
Party Orange 250g

--------------------
Party Lemon 125g

--------------------
Party Lemon 250g

--------------------
Party Strawberry 250g

--------------------
Party Coconut 250g

--------------------
Party Plaisir 250g

--------------------
Party Cocoa 125g

--------------------
Party Cocoa 250g

--------------------
Party Cocoa 400g

--------------------
Party Hazelnut 125g

--------------------
Party Hazelnut 250g

--------------------